صدور سند مالکیت

ارائه در خواست کتبي متقاضي مبني بر صدور سند مالکيت به معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادی 
ثبت دردبیرخانه و ارجاع آن به امور متقاضیان 
ارائه پروانه بهره برداري و پايان کار ساختمان به امور متقاضيان 
مکاتبه با بانک دهنده تسهيلات در خصوص اعلام موافقت با صدور سند به نام متقاضي توسط کارشناس امور متقاضيان 
ارائه موافقت بانک دهنده تسهيلات با انتقال سند
تکمیل فرم تسویه حساب در امور متقاضیان وارجاع به سایر واحدها
ارجاع فرم تکمیل شده تسویه حساب به واحد حقوقی جهت انتقال سند
ارجاع به دفتر خانه از سوی امور حقوقی شرکت
صدور سند
ثبت در سیستم MIS  توسط کاربر اقدام کننده

کليه مراحل صدور سند مالکيت در صورت فراهم بودن کليه شرايط آن در مدت زمان يک هفته انجام مي شود.