مراحل و شرایط تغییر کاربری

1- ارائه درخواست تغییر کاربری به واحد امور متقاضیان . 
2- بررسی پرونده ، رفع نواقص و اعلام بدهی . 
3- مراجعه به واحد مالی جهت تسویه حساب اقساط سررسید گذشته . 
4- بررسی درخواست متقاضی به جهت تطبیق با ملاحظات زیست محیطی شهرک و بررسی کاربری واحد متقاضی با کارگاههای مجاور جهت دریافت مجوز اولیه از واحد امور متقاضیان . 
5- دریافت جواز تأسیس جدید با کاربری جدید (وصول موافقت کتبی صادر کننده مجوز )
6- تنظیم استعلام از سازمان محیط زیست در واحد امور متقاضیان . 
7- اعلام موافقت سازمان محیط زیست به واحد امور متقاضیان .
8- وصول موافقت بانک عامل در صورت معرفی طرح به بانک
9- پرداخت هزینۀ تغییر کاربری . 
10- تحویل دفترچه قرارداد به امور متقاضیان جهت درج در دفترچۀ قرارداد 

نمودار گردش کار فرآیند