مراحل و شرایط تغییر کاربری

ارائه درخواست تغییر کاربری به واحد امور متقاضیان . 
بررسی پرونده ، رفع نواقص و اعلام بدهی . 
 مراجعه به واحد مالی جهت تسویه حساب اقساط سررسید گذشته . 
 بررسی درخواست متقاضی به جهت تطبیق با ملاحظات زیست محیطی شهرک و بررسی کاربری واحد متقاضی با کارگاههای مجاور جهت دریافت مجوز اولیه از واحد امور متقاضیان . 
دریافت جواز تأسیس جدید با کاربری جدید (وصول موافقت کتبی صادر کننده مجوز )
 تنظیم استعلام از سازمان محیط زیست در واحد امور متقاضیان . 
 اعلام موافقت سازمان محیط زیست به واحد امور متقاضیان .
وصول موافقت بانک عامل در صورت معرفی طرح به بانک
 پرداخت هزینۀ تغییر کاربری . 
تحویل دفترچه قرارداد به امور متقاضیان جهت درج در دفترچۀ قرارداد