مناقصه و مزایده

خرید تست چهارم
مبلغ مناقصه: 10000
تاريخ شروع فروش اسناد: Cheharshanbe, اردیبهشت 5, 1397 - 12:00
تاريخ خاتمه فروش اسناد: Cheharshanbe, اردیبهشت 5, 1397 - 12:30
مهلت تسليم پيشنهادات: 05 اردیبهشت 1397 - 12:45
خرید تست چهارم
مبلغ مناقصه: 10000
تاريخ شروع فروش اسناد: Cheharshanbe, اردیبهشت 5, 1397 - 12:00
تاريخ خاتمه فروش اسناد: Cheharshanbe, اردیبهشت 5, 1397 - 12:30
مهلت تسليم پيشنهادات: 05 اردیبهشت 1397 - 12:45
مناقصه اول سایت برای آزمایش
مبلغ مناقصه: 10000
تاريخ شروع فروش اسناد: 10 / 07 / 1395
تاريخ خاتمه فروش اسناد: 17 / 07 / 1395
مهلت تسليم پيشنهادات: 14 / 07 / 1395
But I must explain to you how
مبلغ مناقصه: 1000000
تاريخ شروع فروش اسناد: 17 / 09 / 1395
تاريخ خاتمه فروش اسناد: 24 / 09 / 1395
مهلت تسليم پيشنهادات: 19 / 09 / 1395
مناقصه تست یک
مبلغ مناقصه: 10000
تاريخ شروع فروش اسناد: 27 / 12 / 1396
تاريخ خاتمه فروش اسناد: 27 / 12 / 1396
مهلت تسليم پيشنهادات: 27 / 12 / 1396
خرید تست چهارم
مبلغ مناقصه: 10000
تاريخ شروع فروش اسناد: 05 / 02 / 1397
تاريخ خاتمه فروش اسناد: 05 / 02 / 1397
مهلت تسليم پيشنهادات: 05 / 02 / 1397