فرآیند ترهین زمین


•               ارائه درخواست کتبی متقاضی

•               ارائه جواز تاسیس معتبر

•                ارسال نامه ايي به بانک دهنده تسهيلات مبني بر اعلام موافقت توسط کارشناس امور متقاضيان 

•                ارائه قرارداد ثبت شده از متقاضی

•               ارائه پروانه ساخت وساز از متقاضی

•               ارائه عدم خلافی ساخت وساز مدیر شهرک و مسئول صدور پروانه ساخت

•               ارائه موافقت نامه بانک عامل به معاونت برنامه ریزی وامور اقتصادی

•               اعلام گواهی عدم بدهي از امور مالي 

•               ارسال نامه به دفترخانه توسط بانک پس از موافقت شرکت

•               استعلام از اداره دارايي و بيمه جهت موافقت با ترهين توسط کارشناس امور متقاضيان 

•               تنظيم سند و امضاء آن توسط نماينده بانک و نماينده شرکت

•                ثبت در دبیرخانه 

•                ترهين زمين نزد بانک تسهيلات دهنده

فایلهای ضمیمه: