تعاریف و مفاهیم


شهرک صنعتي : 
مکاني است ، داراي محدوده و مساحت معين ، براي استقرار مجموعه اي از واحدهاي صنعتي ، پژوهشي ، فناوري و خدمات پشتيباني که تمام يا پاره اي از امکانات زيربنايي و خدمات ضروري را در اختيار واحدهاي مذکور قرار مي دهد و با تصويب هيأت دولت ايجاد مي شود . 

ناحيه صنعتي روستايي : 
مکاني است ، داراي محدوده و مساحت کمتر از پنجاه هکتار که در چارچوب طرحهاي ناحيه اي موجود مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري کشور در کانون محصولات کشاورزي و با هدف اشتغالزايي روستايي ايجاد مي شود و شامل مجموعه اي ساماندهي شده از واحدهاي صنعتي با اولويت صنايع  تبديلي و تکميلي کشاورزي و خدمات پشتيباني است که در آن امکانات زيربنايي و خدمات ضروري مورد نياز واحدهاي مذکور تأمين مي شود . نواحي صنعتي روستايي پس از تصويب در هيأت مديره و مجمع عمومي و نهايتاً شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ، ايجاد مي شود .

مرکز خدمات فناوري و کسب و کار : 
مکاني است که در داخل شهرکهاي صنعتي بزرگ و يا شهرکهاي فناوري ، براي ارائه خدمات نرم افزاري به واحدهاي توليدي و صنعتي ( با اولويت واحدهاي مستقر در شهرک صنعتي ) ايجاد مي شود . مالکيت اين مراکز ، همواره متعلق به سازمان ( شرکت شهرکهاي استاني) باقي خواهد ماند که در قالب قرارداد اجاره در اختيار شرکتها و مراکز مشاوره اي ، آموزشي و ... ارائه دهندگان خدمات نرم افزاري قرار مي گيرد . 

مجتمع فناوري اطلاعات و خدمات نرم افزاري (IT) : 
مکاني است که مالکيت آن با حفظ کاربري مربوط ، واگذار مي شود . اين مجتمع ها در مراکز شهرستانهاي بزرگ و همچنين شهرکهاي صنعتي و فناوري با هدف توسعه و ترويج خدمات نرم افزاري ايجاد مي گردد . 

مجتمع کارگاهي  : 
مجموعه اي از واحدهاي ساخته شده غالباً با مساحت کمتر از يک هزار (1000) متر مربع که در داخل يک شهرک و يا ناحيه صنعتي ايجاد گرديده و بصورت استيجاري و يا قطعي در اختيار  بنگاه هاي کوچک زود بازده ، کارآفرين و اشتغال زا قرار داده مي شوند . 

واحدهاي فناوري و مشاوره : 
واحدهايي که در شهرکهاي صنعتي و يا شهرکهاي فناوري به ارائه خدمات نرم افزاري و مشاوره فني و مهندسي مي پردازند . مانند واحدهاي IT ، ICT ، ISP ، واحدهاي  R & D و آزمايشگاهي و ساير رشته هاي مرتبط ، خانه هاي صنعت و معدن و انجمن هاي تخصصي و سازمان نظام مهندسي .

بنگاه هاي خدمات عمومي انتفاعي : 
از قبيل بانک (خصوصي يا دولتي) ، بيمه ، دفتر پست مراسلات ، اماکن ورزشي ، کلينيک پزشکي ، مهد کودک ، مراکز آموزشي ، دانشگاه هاي غيرانتفاعي ، شرکت تأمين و انتقال آب ، پمپ گاز (CNG) ، پمپ بنزين ، مرکز تلفن (مخابرات) ، باسکول و نيروگاه ( مولدهاي مقياس کوچک تا ظرفيت 25 مگاوات مستثني مي باشند)

مؤسسات و خدمات عام المنفعه دولتي :  
مراکز آموزشي ، دانشگاه هاي دولتي ، مراکز درماني ، اورژانس ، ايستگاه راه آهن ، هلال احمر ، اماکن ورزشي دولتي ، پاسگاه نيروي انتظامي ، دفتر يا پايگاه هاي مقاومت بسيج ، ايستگاه گاز ، آتش نشاني ، مسجد ، دفتر شرکت خدماتي ، سامانه اتوبوسراني عمومي ، پژوهشگاه هاي دولتي و شرکت تأمين و اتصالات و پست برق و انتقال آب به شرط تأمين خدمات براي شهرکها و نواحي صنعتي در صورت نياز  .

واحدهاي تحقيق و توسعه (R & D) : 
واحدهاي داراي پروانه معتبر از دستگاه هاي ذيربط که به تحقيق و توسعه در حوزه صنعت و فناوري مي پردازند . 

شرکتهاي تعاوني : 
تعاوني هايي که مجوز وزارت تعاون را دريافت کرده اند . 

ايثارگران : 
رزمندگان ، جانبازان ، آزادگان و بستگان درجه اول شهداء ( پدر ، مادر ، همسر و فرزند) با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران و يا ساير مراجع قانوني ذيصلاح ( موضوع قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و کارگران مصوب 12/05/73 مجلس شوراي اسلامي) .

نخبگان : 
براساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و با معرفي بنياد ملي نخبگان کشور .

مخترعين : 
دارندگان گواهي ثبت اختراع از مراجع قانوني ذيصلاح .

حق بهره برداري : 
حق استفاده از زمين و آن بخش از امکانات زيربنايي و خدماتي عمومي در کليه شهرکها و نواحي صنعتي است که در دفترچه قرارداد قيد مي گردد و به عنوان سهم مشاع متناسب با عرصه واگذاري بوده و قابل انتزاع و قابل انصراف (عدم قبول) نمي باشد . 

زمين ( عرصه ) : 
قطعه اي از اراضي شهرک و يا ناحيه صنعتي است که بر طبق قرارداد منعقده به طرف قرارداد واگذار مي شود .

امکانات و خدمات مازاد بر قرارداد : 
امکانات و خدماتي که مازاد بر تعهدات مندرج در قرارداد اوليه به متقاضي ارائه مي شود . 

هزينه هاي خدماتي و نگهداري : 
عبارت است از هزينه هاي جاري عمومي شهرک/ناحيه صنعتي/شهرک فناوري مانند مصرف آب و برق معابر و اماکن و تاسيسات عمومي ، نگهداري معابر و ساختمان هاي عمومي و فضاي سبز ، تعميرات ضروري جمع آوري و حمل زباله هاي غير صنعتي  فاضلاب ، حفاظت و نظافت شهرک /ناحيه صنعتي /شهرک فناوري و همچنين خدمات اداري و پرسنلي آن که مي بايست به وسيله واحد صنعتي به شرکت يا شرکت خدماتي پرداخت شود .


متقاضی محترم، شما می توانید از دو طریق فایل درخواست را برای ما ارسال نمایید:


  • 1- دریافت و تکمیل فرم و ارسال به ایمیل شرکت info@khiec.ir
  • 2- دریافت و تکمیل فرم و مراجعه حضوری