درخواست انشعابات

1- درخواست کتبی انشعابات توسط متقاضی

2- بررسی استعلام بدهی و تسویه حساب به کلیه دیون متقاضی توسط کارشناس امور متقاضیان

3- بررسی درخواست ، تعیین مقدار مصرف بنا به نوع درخواست با توجه به جواز صادره متقاضی توسط معاونت برنامه ریزی

4- بررسی و صدور دستور اجرا نامه درخواست متقاضی توسط کارشناس امور متقاضیان

5- صدور معرفی نامه متقاضی به سازمان های ذیربط ( آب ، برق ، گاز ، مخابرات ) توسط کارشناس امور متقاضیان

متقاضی محترم، شما می توانید از دو طریق فایل درخواست را برای ما ارسال نمایید:

  • 1- دریافت و تکمیل فرم و ارسال به ایمیل شرکت info@khiec.ir
  • 2- دریافت و تکمیل فرم و مراجعه حضوری