فرآیند تغییر نام یا نقل و انتقال

1- ارایه درخواست به معاونت برنامه ریزی توسط متقاضی و ثبت در دبیرخانه شرکت

2- اعلام بدهی به متقاضی یا تایید گواهی عدم بدهی به متقاضی توسط امور مالی و ذیحسابی

3- بررسی پرونده اعلام بدهی و استعلام از بانک توسط کارشناس امور متقاضیان

4- پرداخت 3 در هزار مبلغ قرارداد طبق مفاد دستور العمل حق بهره برداری، به نرخ روز و تنظیم صورتجلسه نقل و انتقال-تکمیل مدارک توسط متقاضی

5- تنظیم صورتجلسه نقل و انتقال - تغییر نام و ثبت در دو نسخه دفترچه قرارداد توسط کارشناس امور متقاضیان

متقاضی محترم، شما می توانید از دو طریق فایل درخواست را برای ما ارسال نمایید:

  • 1- دریافت و تکمیل فرم و ارسال به ایمیل شرکت info@khiec.ir
  • 2- دریافت و تکمیل فرم و مراجعه حضوری