معاونین و مدیران شرکت


بابک همت خواه
06134441657
06134441657
معاون برنامه ریزی
علی خسروی مفرد
34441768 - 061
34441655 - 061
معاون صنایع کوچک
علي مهدي پور
34441646 - 061
44424983 - 061
معاون فنی
شهرام رحيمي جهانكي
34441507 - 061
34442930 - 061
ذيحساب و مدیر امور مالی