اسناد قابل دانلود


حقوق شهروندی در نظام اداری

معافیت ها و بخشودگی ها

دستور العمل واگذاری در سال 1396

قیمت شهرک ها و نواحی صنعتی و شرایط واگذاری در سال 1396

هفتمین نمایشگاه توانمندی های صنعتی، تولیدی و خدمات فنی و مهندسی استان خوزستان

لیست واحدهای به بهره برداری رسیده استان خوزستان pdf

قیمت شهرکها و نواحی در سال 1397

لیست واحدهای به بهره برداری رسیده استان خوزستان

آیین نامه ضوابط ساخت و ساز سال 95

دانلود پیام مدیرعامل شرکت به کاربران سایت