سوسنگرد


شناسنامه شهرک: 

نام شهرکسوسنگرد 
وسعت: 20 هکتار 
آدرسکیلومتر 9 محور سوسنگرد - بستان 
مسئول شهرک: ناجی حلفی 
تعداد قراردادهای منعقده24
تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده: 9

موقعیت جغرافیایی: 

فاصله تا فرودگاه اهواز: 65 کیلومتر 
فاصله تا راه آهن اهواز: 65 کیلومتر 
فاصله تا بندر خرمشهر190 کیلومتر 
فاصله تا بندر امام خمینی238 کیلومتر

مزایای منطقه ای: 

1- وجود رودخانه كرخه در منطقه 
2- اراضي مستعد كشاورزي 
3- وجود سيستم شبكه فاضلاب و تصفيه خانه مربوطه 
4- فعاليتهاي كشاورزي و خدماتي 
5- طرح هادي مصوب 
6- دانشگاه آزاد 
7- دانشگاه پيام نور 
8- حوزه نفتي دشت آزادگان