بندر امام خمینی


شناسنامه شهرک: 

نام شهرک: بندر امام خمینی 
وسعت: 515 هکتار 
آدرس: کیلومتر 5 محور بندربندر امام خمینی - آبادان 
مسئول شهرک: فرامرز پاپی زاده 
تعداد قراردادهای منعقده : 54
تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده : 6

موقعیت جغرافیایی: 

فاصله تا فرودگاه اهواز: 175 کیلومتر 
فاصله تا فرودگاه بندر ماهشهر: 30 کیلومتر 
فاصله تا راه آهن بندر امام خمینی: 5 کیلومتر 
فاصله تا راه آهن اهواز: 175 کیلومتر 
فاصله تا راه آهن بندر اهواز: 175 کیلومتر 
فاصله تا بندر خرمشهر: 70 کیلومتر

مزایای منطقه ای: 

1- وجود بندر و تأسيسات بندري و كشتيراني و گمركات 
2- صنايع پتروشيمي 
3- صيد و صيادي 
4- در مسير جاده اصلي از طريق راه هاي آسفالته و راه آهن سراسري 
5- فعاليتهاي صنعتي، خدمات و كشاورزي 
6- داشتن طرح جامع و تفضيلي مصوب 
7- داشتن سيستم شبكه فاضلاب 
8- دانشگاه آزاد اسلامي 
9- دانشگاه پيام نور 
10- نزديكي به شهرستان ماهشهر و بندر هنديجان 
11- نزديكي به منطقه ويژه بندربندر امام خمینی