هندیجان


شناسنامه شهرک: 

نام شهرک: هندیجان 
وسعت102 هکتار 
آدرس: کیلومتر 5 محور هندیجان - ماهشهر 
مسئول شهرک: هادی رضایی زارعی
تعداد قراردادهای منعقده : 2 
تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده1

موقعیت جغرافیایی: 

فاصله تا فرودگاه اهواز: 225 کیلومتر 
فاصله تا فرودگاه بندر ماهشهر70 کیلومتر 
فاصله تا راه آهن اهواز: 225 کیلومتر 
فاصله تا راه آهن بندر امام خمینی: 80 کیلومتر 
فاصله تا بندر امام خمینی: 80 کیلومتر

مزایای منطقه ای: 

1- وجود بندرهندیجان و تأسيسات بندري و كشتيراني و گمركات 
2- نزدیک به منطقه آزاد اقتصادی ماهشهر و صنايع پتروشيمي 
3- صيد و صيادي 
4- در مسير جاده اصلي از طريق راه هاي آسفالته 
5- فعاليتهاي صنعتي، خدمات و كشاورزي 
6- داشتن سيستم شبكه فاضلاب 
7- نزديكي به شهرستان ماهشهر و بندر ماهشهر