شهرک های صنعتی


شهرک ها و نواحی صنعتی

استان خوزستان همواره به عنوان يکی از استانهای استراتژيک کشور به لحاظ اقتصادی مطرح بوده است و با اکتشاف نفت پايه های اساسی صنعتی شدن در آن پی ريزی شد . وجود اين صنعت بزرگ کم کم خوزستان را به يک قطب صنعتی مبدل ساخت و شکل گيری صنايع پايين دستی همانند پتروشيمی ها و پالايشگاهها به اين حرکت شتابی افزون بخشيد