شرکت شهرک های صنعتی خوزستان

قوانین و مقررات


جستجو:
 

آئین نامه اجرایی ماده ۵۳ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

دریافت فایل:  دانلود


اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک

دریافت فایل:  دانلود


استفاده از تسهیلات بانک توسعه اسلامی

دریافت فایل:  دانلود


استفاده از تسهیلات طرح کمک به بهینه سازی مصرف انرژی و تولید پاک تر

دریافت فایل:  دانلود


پرسشنامه درخواست تسهیلات بانکی جهت احداث واحدهای تولیدی(بانک ملی ایران)

دریافت فایل:  دانلود


تصویب نامه راجع به مهلت زمانی پرونده های مربوط به هیئت امنای حساب ذخیره ارزی

دریافت فایل:  دانلود


فرآیند اعطای تسهیلات به طرحهای صنعتی و معدنی توسط بانک صنعت و معدن

دریافت فایل:  دانلود


قانون تاسیس صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک

دریافت فایل:  دانلود


فرم درخواست تسهیلات بانکی جهت احداث واحدهای تولیدی - بانک صنعت و معدن

دریافت فایل:  دانلود


ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه

دریافت فایل:  دانلود


آئین نامه اجرائی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

دریافت فایل:  دانلود


آیین نامه اجرایی ماده ۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

دریافت فایل:  دانلود


تصویب نامه درخصوص مسئولیت برگزراری کمیسیون مشترک اقتصادی با کشورهای همسایه با وزارت امور خارجه

دریافت فایل:  دانلود


تصویب نامه راجع به تعیین اعضای شورایی به ریاست رئیس جمهور در بین سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی

دریافت فایل:  دانلود


سرمایه گذاری خارجی در بورس

دریافت فایل:  دانلود


قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

دریافت فایل:  دانلود


قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

دریافت فایل:  دانلود


قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین

دریافت فایل:  دانلود


قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد با دولت جمهوری لهستان و پروتکل اصلاحی آن

دریافت فایل:  دانلود


قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی با دولت جمهوری اندونزی

دریافت فایل:  دانلود


قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی با دولت جمهوری بلغارستان

دریافت فایل:  دانلود


قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی با دولت جمهوری تاجیکستان

دریافت فایل:  دانلود


قانون موافقتنامه اقتصادی تکمیلی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا

دریافت فایل:  دانلود


قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا

دریافت فایل:  دانلود


قانون موافقتنامه ترجیحی با پاکستان

دریافت فایل:  دانلود


قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا

دریافت فایل:  دانلود


قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال دمکراتیک اتیوپی

دریافت فایل:  دانلود


قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت صربستان و مونته نگرو

دریافت فایل:  دانلود


نحوه سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار

دریافت فایل:  دانلود


قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی

دریافت فایل:  دانلود


آیین نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی

دریافت فایل:  دانلود


قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی

دریافت فایل:  دانلود


اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری از صنایع کوچک

دریافت فایل:  دانلود


قانون تأسیس صندوق ضمانت سرمایه‎گذاری صنایع کوچک

دریافت فایل:  دانلود


نحوه واگذاری و مدیریت شهرکهای صنعتی

دریافت فایل:  دانلود


آئین نامه اجرائی و دستورالعمل صدور جواز تاسیس شهرک صنعتی خصوصی

دریافت فایل:  دانلود


آئین نامه اجرائی و دستورالعمل صدور جواز تاسیس شهرک صنعتی خصوصی

دریافت فایل:  دانلود


آئین نامه اجرایی ماده ۴۷ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

دریافت فایل:  دانلود


آئین نامه اجرایی ماده ۵۳ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

دریافت فایل:  دانلود


اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت

دریافت فایل:  دانلود


اساسنامه شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

دریافت فایل:  دانلود


انتقال صنایع آلوده کننده به خارج از محدوده شهر

دریافت فایل:  دانلود


تصویب نامه درخصوص افزایش مدت زمان تعرفه برق مناطق گرمسیری

دریافت فایل:  دانلود


تصویب نامه درخصوص مسئولیت برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی با کشورهای همسایه با وزارت امور خارجه

دریافت فایل:  دانلود


تصویب نامه راجع به اختصاص مبلغ سه میلیارد دلار تسهیلات به منظور تامین مالی طرحهای بزرگ صنعتی و معدنی

دریافت فایل:  دانلود


تصویب نامه راجع به تعیین کلیه مناطق استان ایلام به عنوان مناطق کمتر توسعه یافته

دریافت فایل:  دانلود


تصویب نامه راجع به واگذاری مکانهای مورد نیاز شرکت ارتباطات سیار

دریافت فایل:  دانلود


خط مشی ها و سیاستها در منطقه عمومی تهران

دریافت فایل:  دانلود


صدور مجوز تاسیس و بهره برداری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در مقیاس کوچک و در قالب کدهای ISIC

دریافت فایل:  دانلود


لغو محدودیت 120 کیلومتری تهران برای صنایع چرم و بازیافت در شهرکهای صنعتی

دریافت فایل:  دانلود


اصلاح قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب ۱۳۷۶

دریافت فایل:  دانلود


آئین نامه خدمات و امور جاری شهرکهای صنعتی موضوع بند 6 قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران

دریافت فایل:  دانلود


قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب ۱۳۶۲

دریافت فایل:  دانلود


آئین نامه جلوگیری از آلودگی آب

دریافت فایل:  دانلود


آئین نامه كارهای سخت و زیان آور

دریافت فایل:  دانلود


استانداردهای حد مجاز خروجی از كارخانجات و كارگاههای صنعتی موضوع ماده 15 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا 1374

دریافت فایل:  دانلود


استانداردهای حد مجاز خروجی كارخانجات و كارگاههای صنعتی

دریافت فایل:  دانلود


استانداردهای خروجی فاضلاب

دریافت فایل:  دانلود


برخی از تبصره های مرتبط در قانون برنامه اول توسعه

دریافت فایل:  دانلود


برخی از تبصره های مرتبط در قانون برنامه دوم توسعه

دریافت فایل:  دانلود


برخی از مواد حفاظت و بهسازی محیط زیست

دریافت فایل:  دانلود


برخی از مواد قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

دریافت فایل:  دانلود


برخی از مواد مرتبط در قانون برنامه سوم توسعه

دریافت فایل:  دانلود


بندهائی از چهل و دومین مصوبه شورای عالی اداری

دریافت فایل:  دانلود


توافقنامه همکاری مشترک بین سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیز داری کشور

دریافت فایل:  دانلود


ضوابط و معیارهای استقرار صنایع

دریافت فایل:  دانلود


قانون اجازه دریافت وجه در مقابل ارائه خدمات آزمایشگاهی

دریافت فایل:  دانلود


لیست محصولات آلوده كننده محیط زیست موضوع قسمت آخر بند هـ قانون تجمیع عوارض

دریافت فایل:  دانلود


مصوبه اصلاحی ضوابط و معیارهای استقرار صنایع

دریافت فایل:  دانلود


قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور

آئین نامه اجرایی ماده ۴۷ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

دریافت فایل:  دانلود


آیین نامه اجرایی بند الف تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور

دریافت فایل:  دانلود


آیین نامه اجرایی بند د تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور

دریافت فایل:  دانلود


آیین نامه اجرایی بند ج تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور

دریافت فایل:  دانلود


آیین نامه اجرایی بند ز تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور

دریافت فایل:  دانلود


آیین نامه اجرایی بند ن تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور

دریافت فایل:  دانلود


آیین نامه اجرایی جزء یک بند الف تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور

دریافت فایل:  دانلود


اهم مواد و بندهای مرتبط با توسعه صنعتی و صنایع کوچک در قانون برنامه چهارم توسعه

دریافت فایل:  دانلود


سند توسعه ۳۰ استان

دریافت فایل:  دانلود


تصویب نامه در خصوص طرحهای قطار شهری

دریافت فایل:  دانلود


جابجایی اعتبارات مربوط به ردیف های متفرقه موضوع بند ج تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور

دریافت فایل:  دانلود


قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور

دریافت فایل:  دانلود


مصوبه شورایعالی اداری درخصوص انتزاع اختیارات و تعهدات دبیرخانه شورایعالی اشتغال و انتقال آن به وزارت کاروامور اجتماعی

دریافت فایل:  دانلود


نحوه اعطای تسهیلات و حمایت دولت از سرمایه گذاری های خطرپذیر

دریافت فایل:  دانلود


شرح خدمات مشاور برای مطالعات کارهای ساختمانی جهت کاربریهای خدماتی در شهرک های صنعتی

دریافت فایل:  دانلود


اطلاعات مورد نیاز جهت طراحی فاز یک مطالعات مرحله اول(طراحی پروژه)

دریافت فایل:  دانلود


شرح خدمات و مطالعات طراحی شبکه جمع آوری آبهای سطحی شهرکهای صنعتی

دریافت فایل:  دانلود


حدود خدمات ومطالعات طراحی شبکه توزیع آب شهرک های صنعتی

دریافت فایل:  دانلود


شرح عمومی خدمات مهندسین مشاور قسمت مطالعات و طراحی سازه ساختمانی

دریافت فایل:  دانلود


شرح خدمات نقشه برداری

دریافت فایل:  دانلود


تورهای بازدید از واحدهای صنعتی

دریافت فایل:  دانلود


دستورالعمل نحوه تخصیص منابع از محل وجوه اداره شده کمک های فنی و اعتباری به صنایع کوچک و متوسط غیر دولتی در سال ۱۳۸۶

دریافت فایل:  دانلود


سیاستهای آموزشی سال 85

دریافت فایل:  دانلود


نحوه واگذاری دفاتر خدمات فناوری

دریافت فایل:  دانلود


قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۱۳۷۱

دریافت فایل:  دانلود


قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۱۳۷۱

دریافت فایل:  دانلود


قانون موافقتنامه کمک اداری و همکاری دوجانبه در مسائل گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس

دریافت فایل:  دانلود


قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان درمورد همکاری و کمک متقابل در مسائل گمرکی

دریافت فایل:  دانلود


قانون موافقتنامه کمک متقابل اداری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان

دریافت فایل:  دانلود


ماده ۱۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰

دریافت فایل:  دانلود


ماده ۱۳ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰

دریافت فایل:  دانلود


ماده ۲ قانون تجميع عوارض

دریافت فایل:  دانلود


آئین نامه اجرائی ماده 4 قانون نوسازی صنایع در مورد اصلاح ساختار مالی شرکتهای صنعتی

دریافت فایل:  دانلود


آئین نامه اجرائی ماده 10 قانون نوسازی صنایع کشور در مورد بازنشستگی کارکنان واحدهای صنعتی

دریافت فایل:  دانلود


آئین نامه اجرائی ماده 5 قانون نوسازی صنایع کشور در مورد حفاظت از محیط زیست

دریافت فایل:  دانلود


آئین نامه اجرائی ماده 7 قانون نوسازی صنایع کشور در مورد تغییر کاربری اراضی صنایع انتقالی

دریافت فایل:  دانلود


آئین نامه اجرائی ماده 8 قانون نوسازی صنایع کشور در مورد قیمت روز حاملهای انرژی

دریافت فایل:  دانلود


آئین نامه اجرائی ماده 9 قانون نوسازی صنایع کشور در مورد ارتقاء سطح کیفی و بهره وری

دریافت فایل:  دانلود


ماده ۱۷ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰

دریافت فایل:  دانلود


قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور

دریافت فایل:  دانلود


آئین نامه نحوه نظارت بر مصرف کمکهای پرداختی به موسسات غیردولتی

دریافت فایل:  دانلود


آئین نامه نظارت بر استانداردهای اجباری در مراحل تولید - توزیع و مصرف مصالح ساختمانی

دریافت فایل:  دانلود


آیین نامه اجرایی ماده ۴۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت

دریافت فایل:  دانلود


تصویب نامه راجع به تغییرات و اصلاحات تقسیماتی در استان فارس

دریافت فایل:  دانلود


تصویب نامه راجع به تغییرات و اصلاحات تقسیماتی در استان فارس

دریافت فایل:  دانلود


تصویب نامه راجع به مانده وجوه اعتبارات تخصیص یافته و مصرف نشده دستگاههای اجرایی

دریافت فایل:  دانلود


دستورالعمل مشارکت سپاه در برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور

دریافت فایل:  دانلود


فهرست نهادهای شبه قضایی

دریافت فایل:  دانلود


قانون الزام دولت برای جبران عقب ماندگی های استانها و مناطقی با شاخص های توسعه زیر شاخص میانگین کشور

دریافت فایل:  دانلود


لیست اسامی اتحادیه های صنفی

دریافت فایل:  دانلود


قانون تعاریف محدوده و حریم شهر - روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها

دریافت فایل:  دانلود


ماده ۲۰ بند ۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰

دریافت فایل:  دانلود


ماده ۵۷ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰

دریافت فایل:  دانلود


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح توسعه و عمران ناحیه زابل

دریافت فایل:  دانلود


مصوبه شورایعالی اداری راجع به ادغام سازمان صنایع دستی ایران و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

دریافت فایل:  دانلود


مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر آشتیان

دریافت فایل:  دانلود


مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر اسلام آباد غرب

دریافت فایل:  دانلود


مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر زاهدان

دریافت فایل:  دانلود


تصویب نامه واحد های مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم واقع در شهرکها و نواحی صنعتی

دریافت فایل:  دانلود


آئین نامه اجرائی بند هـ ماده 3 قانون تجمیع عوارض در مورد فهرست کالاهای تولیدی محصول نهائی

دریافت فایل:  دانلود


ماده 4 قانون تجمیع عوارض

دریافت فایل:  دانلود


تصویب نامه در خصوص تعیین سود بازرگاني واردات شکر سفید

دریافت فایل:  دانلود


تصویب نامه راجع به تعیین فهرست کالاهای تولیدی که امکان استفاده از آنها بعنوان محصول نهايی وجود دارد

دریافت فایل:  دانلود


تصویب نامه راجع به تعیین کلیه مناطق استان ايلام به عنوان مناطق کمتر توسعه يافته

دریافت فایل:  دانلود


فهرست شهرکهای صنعتی واقع در محدوده شهرستانها و بخشهای کمتر توسعه یافته

دریافت فایل:  دانلود


قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم

دریافت فایل:  دانلود


قانون تجمیع عوارض

دریافت فایل:  دانلود


ماده ۶۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقرراتهای مالی دولت

دریافت فایل:  دانلود


آیین نامه اجرایی گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین

دریافت فایل:  دانلود


اصلاح آیین نامه اجرایی گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین

دریافت فایل:  دانلود


تصویب نامه راجع به اختیارات هیئت وزیران درخصوص وضع و اصلاح آیین نامه های پیش بينی شده در قانون كار

دریافت فایل:  دانلود


تصویب نامه راجع به تمدید مدت معافیت کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر از قانون کار

دریافت فایل:  دانلود


قانون استفساریه اصلاحیه تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰

دریافت فایل:  دانلود


قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمايان دارای حداکثر پنج کارگر

دریافت فایل:  دانلود


قانون اجازه دريافت وجه در مقابل ارائه خدمات آزمايشگاهی

دریافت فایل:  دانلود


ليست محصولات آلوده كننده محيط زيست موضوع قسمت آخر بند هـ قانون تجميع عوارض

دریافت فایل:  دانلود


مصوبه اصلاحی ضوابط و معیارهای استقرار صنایع

دریافت فایل:  دانلودقانون 1 - 147 از 147
پیش فرض | قبلی | 1 | پس | آخرین صفحه صفحه